FAQ

Құрметті серіктес,

біз voices.kz дауыстар базасын* Сіз үшін барынша ыңғайлы қалыптастыруға тырыстық. Нәтижесінде Сіз өз жобаңызға дауысты тыңдауға және таңдауға, өз тізімдеріңізді құрастыруға, тиісті рөлдерді тағайындауға және әрі қарай жұмыс істеу үшін біздің менеджерге ақпарат жіберуге бірегей мүмкіндігіңіз бар. Интерфейсі қарапайым және интуитивті түсініледі. Біз күн сайын дауыс базасын ұлғайту үшін жұмыс істейміз.

*Назар аударыңыз!  
Welcome Sound partner студиясы дикторлар мен орындаушылардың байланыс деректері туралы ақпараты жарияламайды.
Дауыстар базасына өту Төменде сол жақ бағанда Сіз клиенттермен, ал оң жақта дикторлармен жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.
Бұл парақшаны жақсартуға көмектесіңіз — біздің Контактілерді пайдалануарқылы менеджерлерге сауал жолдаңыздар. 
Дорогой партнёр,

мы старались сделать базу голосов* voices.kz максимально удобной для Вас.
В результате Вы имеете уникальную возможность прослушать и выбрать голоса для своего проекта, составить свой список, назначить соответствующие роли и отправить информацию нашему менеджеру для дальнейшей работы. Интерфейс прост и интуитивно понятен. 
Мы работаем над расширением Базы голосов буквально каждый день.

*Внимание! 
Студия Welcome Sound partner не разглашает информацию о контактах дикторов и исполнителей.
Перейти к базе голосов
Ниже в левой колонке Вы  можете найти ответы на часто задаваемые вопросы от Клиентов, а в правой — от дикторов.
Помогите нам улучшить эту страницу — задавайте вопросы менеджерам используя наши Контакты.
Dear partner

we tried to make the base of voice announcers* voices.kz as convenient as possible for you. As a result, you have a unique opportunity to listen and select voices for your project, make your list, assign appropriate roles and send information to our manager for further work. The interface is simple and intuitive. We are working on expanding the Voice Base literally every day.

*Attention please!
Welcome Sound partner studio does not disclose contact information for broadcasters and performers.
Go to the voice base
Below in the left column you can find answers to frequently asked questions from Customers, and in the right — from announcers. Help us improve this page — ask managers questions using our Contacts.
 

КЛИЕНТТЕРГЕ
 • ӘРҚАШАН жобада әр рөлге кем дегенде 2 диктор таңдауға кеңес береміз.
 • біз дикторларды таңдау кезінде студия менеджерлерінің пікіріне құлақ асуға кеңес береміз.
 • Контактілердіпайдалануарқылы менеджерлермен хабарласыңыздар, біз Сізге көмектесуге тырысамыз. 
 • қажет болған жағдайда Сіздің талабыңыз бойынша қосымша кастинг ұйымдастырамыз. 

әдетте, біз әрбір диктордың мүмкіндіктерін білеміз және өз ұсыныстарымызды бере аламыз немесе сіздің талабыңызға қарай диктордың қосымша сынақ жазбасын ұсынамыз.

біз үнемі right-менеджментпен айналысамыз. Біз барлық тараптар-жобаға қатысушылардың құқықтарын сақтауды қамтамасыз ету үшін барлығын жасаймыз.

бастапқы қалып бойынша, біз жоба аясында дауыстық материалды пайдалану құқығын 1 жыл мерзімге табыстауды қамтамасыз етеміз, бір елдің аумағы үшін ТВ және РАДИО, Интернет.

жоба жұмысының басында, сметаны жасау алдында дауыстық материалдарды пайдалану жөніндегі барлық талаптарды міндетті түрде нақтылаңыз, біз оларды қанағаттандыруға тырысамыз.

әрбір жағдайды жеке қарастыру керек, біз Сізге көмектесуге тырысамыз.


ДИКТОРЛАРҒА
 • Сіз кәсіби диктор, дубляждың актері немесе вокалшы болуы керек.
 • Сізге өз портфолиоңызды жіберу немесе сынақ жазба үшін біздің студияға келу қажет.
 • серіктестікке қойылатын талаптарымыз сәйкес келуіңіз керек.
 • бізге барлық жанрларда, барлық тілдерде қандай дауыс бере алатыныңызды көрсетіңіз
 • бізге сапалы дыбыс жазбаларыңызды жіберіңіз.
 • біз сіздің демоңызды өз бетімізше дайындаймыз және оны voices.kz-те су маркерлерімізбен орналастырамыз.
 • орындау шеберлігі, техникалық сапасы (егер сіз біздің студиядан тыс дауыс жазып алсаңыз) және жеделдік өте маңызды. Басқаша айтқанда, жұмыс пен әріптестікте өте жауапты болу керек.
 • барлық тараптардың құқықтарын қорғау үшін біз әрбір диктормен ұзақ мерзімді немесе жобалық шарт жасасамыз және қажетті қаржылық және құқықтық құжаттарды жүргіземіз. Әдетте, біз Сізбен жазылған дауыстық материалды Қазақстан Республикасының аумағында (ТВ, РАДИО, Интернет және т.б.) белгілі бір жобада (мүмкін сериялық) алғашқы жарияланған сәттен бастап бір жыл ішінде пайдалану құқығына үміттенеміз. Өзге, ерекше жағдайларда диктормен ынтымақтастық шарттары жеке талқыланады.
 • біз дикторлардың қызметтерін ИП және т.б. формада жүргізу бойынша күш-жігерін бағалаймыз.
 •  
 • *.wave, 44100 or 48000 Hz, 16 bit, mono, no compression, no effects, no room reverb.
 • кей кезде диктормен online режімінде, мысалы Skype бойынша жұмыс істеу қажет болады.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ
 • мы рекомендуем ВСЕГДА выбирать не менее 2-х дикторов на каждую роль в проекте.
 • мы рекомендуем прислушиваться к мнению менеджеров студии при выборе дикторов.
 • обратитесь к менеджеру, используя наши Контакты, и мы постараемся Вам помочь. 
 • в случае необходимости по Вашему требованию мы организуем дополнительный кастинг. 

как правило, мы знаем возможности каждого диктора и можем дать свои рекомендации либо предоставить дополнительные пробы диктора под Вашу задачу.

мы постоянно занимаемся right-менеджментом. Мы делаем всё для того, чтобы обеспечить соблюдение прав всех сторон-участников проекта.

по умолчанию мы обеспечиваем передачу прав на использование голосового материала в рамках проекта на срок – 1 год, ТВ и РАДИО для территории одной страны, Интернет.

в начале работы над проектом, перед составлением сметы, обязательно уточните все требования по использованию голосового материала, и мы постараемся их удовлетворить.

каждый случай необходимо рассматривать индивидуально, мы постараемся Вам помочь.


ДЛЯ ДИКТОРОВ
 • Вы действительно должны быть профессиональным диктором, актёром дубляжа или вокалистом.
 • Вам необходимо прислать нам своё портфолио либо посетить нашу студию для пробной записи.
 • соответствовать нашим требованиям к партнёрству. 
 • покажите нам всё, что Вы умеете делать голосом, во всех жанрах, на всех языках
 • пожалуйста, присылайте нам качественные во всех смыслах аудиозаписи.
 • мы самостоятельно подготовим ваше демо и разместим его на voices.kz с нашими водяными маркерами.
 • крайне важны исполнительское мастерство, техническое качество (если Вы записываете голос вне нашей студии) и оперативность. Иными словами — нужно быть очень ответственным в работе и партнёрстве.
 • для защиты прав всех сторон мы заключаем с каждым диктором долгосрочный либо проектный Договор и ведем необходимую финансовую и правовую документацию. Как правило, мы претендуем на право использовать записанный с Вами голосовой материал в определенном проекте (возможно серийном) на территории Республики Казахстан (ТВ, РАДИО, Интернет и др.) в течение одного года с момента первой публикации. В иных, особых случаях условия сотрудничества с диктором оговариваются отдельно.
 • мы очень ценим усилия дикторов по ведению деятельности в форме ИП и др. формах. 
 • *.wave, 44100 or 48000 Hz, 16 bit, mono, no compression, no effects, no room reverb.
 • порой нам необходимо режиссировать диктора в режиме online, например, по Skype.

FOR CLIENTS
 • we recommend ALWAYS choose at least 2 talents for each character in the project.

 • We recommend that you consider the opinions of studio managers when choosing speakers.

 • contact the manager using our Contacts, and we will try to help you.
 • if necessary, at your request, we will organize an additional casting. 

As a rule, we know the capabilities of each talent and can give our recommendations or provide additional samples of the talent for your task.

We are constantly engaged in right-management. We are doing everything to ensure that the rights of all project participants are respected.мы постоянно занимаемся right-менеджментом. Мы делаем всё для того, чтобы обеспечить соблюдение прав всех сторон-участников проекта.

By default, we provide the transfer of rights to use voice material within the project for a period of 1 year, TV and RADIO for the territory of one country, the Internet included.

at the beginning of work on the project, before making an estimate, be sure to specify all the requirements for the use of voice material, and we will try to satisfy them.

each case must be considered individually, we will try to help you.


FOR VOICE TALENTS
 • You really need to be a professional voiceover, dubbing actor or vocalist.

 • You need to send us your portfolio or visit our studio for a trial recording.

 • Comply with our partnership requirements.

 • show us everything you can do with your voice, in all genres, in all languages
 • please send us high-quality audio recordings in every sense
 • we will prepare your demo and post it on voices.kz with our water markers
 • Performance, technical quality (if you record a voice outside our studio) and efficiency are extremely important. In other words, you need to be very responsible in work and partnership. 

 • To protect the rights of all participants, we conclude a long-term or project contract with each voice talent and maintain the necessary financial and legal documentation. As a rule, we claim the right to use the voice material recorded with you in a specific project (possibly serial) on the territory of the Republic of Kazakhstan (TV, RADIO, Internet, etc.) for one year from the moment of its first publication. In other, special cases, the terms of cooperation with the speaker are negotiated separately.

 •  We greatly appreciate the efforts of the voice talents to conduct activities in the form of IP and other forms.

 • * .wave, 44100 or 48000 Hz, 16 bit, mono, no compression, no effects, no room reverb
 • sometimes we need to direct the performer online, for example, via Skype.