Welcome

Сәлем!

Біз – Welcome Sound partner – 
Қазақстан, Алматыда орналасқан шағын, бірақ өте мықты жарнамалық аудио продакшн.

Басты бағытымыз – жарнамалық роликтергежәне кез келген басқа коммерциялық өнімге арналған дауыс жазу қызметі болып табылады, бірақ ол жалғыз бағыт емес.

Біз Қазақстандағы коммерциялық бейнеөнімдерді өндіру және орналастыру саласындағы көшбасшы WorkStatin Production House студиясының эксклюзивті серіктесі болып табыламыз.

Біздің тәжірибеміз көп, біз 20 жыл бойы нарықта өз қызметімізді ұсынамыз.
Біз жарнамалық аудиороликтерді дайындауды, бейнероликтерге, корпоративтік фильмдерге, IVR, Youtube-арналарына дауыс жазуды, сонымен қатар Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей, Әзірбайжан, Грузия және Монғолия үшін кез келген аудиоконтентті орналастыруды ұсынамыз.
 
Дауыс режиссерлары және режиссура.
Креативтік идеялар мен сценарийлер.

Мүмкін, Қазақстандағы ең үлкен, өте ыңғайлы және тұрақты түрде толықтырылып тұратын үздік дикторлар базасы, ол түрлі елдердің 200 дауыс демо-сэмплін қамтиды.
музыканы жазу және іріктеу бойынша қызмет, лицензиялық кітапханаларды, foley пайдалану арқылы шумен ресімдеу.
 
Жазуға арналған үздік акустикалық талаптар,
студиялық жағдайларда және түсіру алаңдарында жазуға арналған жоғары сапалы дауыс техникасы.
 
Біз әр жоба қатысушыларының құқықтарын қорғау үшін барлық клиенттерімізге right-management ұсынамыз.

Біз Алматыда, Лондонда, Прагада, Киевте, Ыстамбұлда, Мәскеуде
ондаған клиенттерге жоғары сапалы қызмет көрсетеміз және ауқымы жылдан жылға ұлғаюда.
Біз Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей, Әзірбайжан, Грузия және Монғолиядағы студиялармен серіктестік байланыс орнаттық. 

Біздің байланыстарымыз жылдап түрленуде.
Қызметті іске асырған жылдар ішінде біз бірнеше жүз әлемдік және жергілікті брендтерге қызмет көрсеттік.
Енді бұдан басқа жақсырақ ұсыну мүмкін бе?

Біз әрқашан қолжетімдіміз және әрқашан байланыстамыз.
Біз өте жылдам жұмыс істейміз.
Біз шарт жасауға қабілеттіміз.

Біз — Welcome Sound partner — 
Сіздің сенімді және мейірімді серіктесіңізбіз.
Привет!

Мы – Welcome Sound partner –
небольшой, но довольно мощный рекламный аудио продакшн,
расположенный в Алматы, Казахстан.

Главным, но не единственным направлением для нас
является сервис по записи голосов для рекламных роликов
и любой другой коммерческой продукции.
Мы являемся эксклюзивным партнером студии WorkStatin Production House
– лидера в области производства и локализации коммерческой видеопродукции в Казахстане. 

Мы опытны, мы предоставляем свои услуги на рынке уже 20 лет.
Мы предлагаем изготовление рекламных аудио роликов,
озвучение видео роликов, корпоративных фильмов, IVR, Youtube-каналов,
а также локализацию любого аудиоконтента
для Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Азербайджана, Грузии и Монголии.  

Звукорежиссеры и режиссура.
Креативные идеи и сценарии.

Вероятно, самая большая в Казахстане, очень удобная и постоянно пополняемая база лучших дикторов,
включающая порядка 200 голосовых демо-сэмплов из разных стран.
Сервис по написанию и подбору музыки,
шумовое оформление с использованием лицензионных библиотек, foley.

Отличные акустические условия для записи.
Высококачественная звуковая техника
для записи в студийных условиях и на съёмочной площадке.
 
Всем своим клиентам мы предлагаем right-management
для защиты прав всех участников каждого проекта.
 
Мы предоставляем высококачественный сервис десяткам клиентов
в Алматы, Лондоне, Праге, Киеве, Стамбуле, Москве
и география год от года становится всё шире.
 
Мы имеем партнёрские связи
со студиями в Кыргызстане, Узбекистане, России, Азербайджане, Грузии и Монголии.
С каждым годом наши связи становятся разнообразнее.
 
За годы существования мы обслужили
несколько сотен мировых и крупнейших локальных брендов.
Разве можно представить рекомендации лучше?
Мы всегда доступны и всегда на связи.
Мы работаем весьма оперативно.
Мы договороспособны.

Мы — Welcome Sound partner — 
Ваш надёжный и добрый партнёр.
Hello!

We are Welcome Sound partner — small but powerful advertising audio production, located in Almaty, Kazakhstan.

The main, but not the only direction for us is a voice recording service for commercials and any other commercial products.
We are an exclusive partner of WorkStatin Production House – a leader in the production and localization of commercial video products in Kazakhstan.

We are skilled, we have been providing our services in the market for 20 years.
We offer the production of promotional audio clips, sounding of video clips, corporate films, IVR, Youtube-channels, as well as localization of any audio content for Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Russia, Azerbaijan, Georgia and Mongolia.

Sound engineers and directing.
Creative ideas and scenarios.

Probably the largest in Kazakhstan, very comfortable and constantly updated base of the best voice talents including about 200 voice demos from different countries.

Service for writing and selecting music, noise design using licensed libraries, foley.
Excellent acoustic conditions for recording. High quality sound technology for recording in the studio and on the set.

We offer right-management to all our clients to protect the rights of all participants in each project.

We provide high-quality service to dozens of customers. in Almaty, London, Prague, Kiev, Istanbul, Moscow and geography is getting wider from year to year.
We have partnerships with studios in Kyrgyzstan, Uzbekistan, Russia, Azerbaijan, Georgia and Mongolia.
Every year our relationships become more diverse.

Over the years we have served several hundred world and largest local brands.
Is it possible to provide recommendations better?

We are always available and always in touch.
We work very quickly.
We are negotiable.

We — Welcome Sound partner —
your reliable and kind partner.
Вітання!

Ми — Welcome Sound partner —
невеликий, але досить потужний рекламний аудіо продакшн,
розташований в Алмати, Казахстан.
 
Головним, але не єдиним напрямком для нас
є сервіс по запису голосів для рекламних роликів
і будь-який інший комерційної продукції.
Ми є ексклюзивним партнером студії WorkStatin Production House
— лідера в області виробництва і локалізації комерційної відеопродукції в Казахстані.
 
Ми досвідчені, ми надаємо свої послуги на ринку вже 20 років.
 
Ми пропонуємо виготовлення рекламних аудіо роликів,
озвучення відео роликів, корпоративних фільмів, IVR, Youtube-каналів,
а також локалізацію будь-якого аудіоконтенту
для Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Росії, Азербайджану, Грузії та Монголії.
Звукорежисери і режисура.
Креативні ідеї та сценарії.
Ймовірно, найбільша в Казахстані, дуже зручна і постійно поповнюється
база кращих дикторів,
що включає близько 200 голосових демо-семплів з різних країн.
 
Сервіс по написанню і підбору музики,
шумове оформлення з використанням ліцензійних бібліотек, foley.
Відмінні акустичні умови для запису.
Високоякісна звукова техніка
для запису в студійних умовах і на знімальному майданчику.
 
Всім своїм клієнтам ми пропонуємо right-management
для захисту прав усіх учасників кожного проекту.
 
Ми надаємо високоякісний сервіс десяткам клієнтів
в Алмати, Лондоні, Празі, Києві, Стамбулі, Москві
і географія рік від року стає все ширше.
 
Ми маємо партнерські зв’язки
зі студіями в Киргизстані, Узбекистані, Росії, Азербайджані, Грузії та Монголії.
З кожним роком наші зв’язки стають різноманітнішими.
 
За роки існування ми обслужили
кілька сотень світових і найбільших локальних брендів.
Хіба можна уявити рекомендації краще?
 
Ми завжди доступні і завжди на зв’язку.
Ми працюємо дуже оперативно.
Ми здатність домовлятися.
 
Ми — Welcome Sound partner —
Ваш надійний і добрий партнер.